Atgriešana un garantija


Atteikšanās no pasūtījuma, Kvalitatīvu preču atgriešana

 1. Pircējam (fiziskai personai) ir tiesības bez iemesla paskaidrošanas atteikties no Preces 14 dienu laikā kopš iegādes brīža, ja Prece nav lietota, bojāta vai tai nav mainījies ārējais izskats, tas ir, Preces izskats vai tās iepakojuma izskats ir mainījies tikai līdz tādai pakāpei, kas nepieciešama saņemtās Preces pārbaudīšanai. Pircējs atbildīgi izmanto šīs tiesības, un atgriež Preci to tās oriģinālajā iepakojumā, kas nav bojāts, kā arī atgriež visas Preces detaļas. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.
 2. Īpašos gadījumos, kādus norāda Pārdevējs, kvalitatīvu Preci var atgriezt daudz ilgākā laika periodā.
 3. Atgriežot preci, Pircējs neuzņemas atbildību par preces vērtības samazināšanos, kas radusies saistībā ar darbībām, kas nav bijušas nepieciešamas preces rakstura, īpašību un darbības noteikšanai.
 4. Preces var atgriezt uz adresi: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167
 5. 7 (septiņu) dienu laikā kopš Preces atgriešanas, Pārdevējs atgriež Pircējam naudu par Preci un tās piegādes izdevumiem pēc tam, kad ir saņemta atgrieztā Prece un novērtēts tās stāvoklis. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preces, ar atgriešanu saistītos izdevumus atgriež daļēji.
 6. Preci ir jāatgriež oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un sertifikātu, ja tādus piegādāja kopā ar preci). Atgriešanas brīdi ir jāuzrāda rēķinu vai kases čeku.
 7. Par atgriežamās Preces komplektāciju ir atbildīgs Pircējs. Ja prece nav pilnā komplektācijā, Pārdevējs nepieņem atgriežamo preci.
 8. Pircēja tiesības interneta veikalā iegādātas kvalitatīvas preces netiek pieņemtas:
  1. par Preci, kas izgatavota saskaņā ar Pircēja norādījumiem vai ievērojami personalizētu Preci (ņemot vērā Pircēja personīgās vajadzības);
 9. Tiesības atteikties no attālinātā pirkuma-pārdevuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, netiek piemērotas juridiskām personām (uzņēmējiem).


Preču kvalitāte

 1. Preču fotoattēli ir paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēla. Norādītos fotoattēlus nevar izmantot par pamatu pretenzijai. Preci uzskata par pieņemamu, ja tā atbilst paraugam, modelim vai aprakstam interneta veikalā.
 2. Ja piegādātā Prece neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējs var vērsties "Svaru Pasaule" servisa centrā, kas atrodas Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167, Rīgā vai zvanīt pa tālruni +371 67388559.
 3. Preces, kuru kvalitāte ir apšaubāma, vispirms tiek nodotas servisa centrā, un tikai pēc tāda fakta noteikšanas, ka Prece ir nekvalitatīva, var tikt veiktas darbības, lai atgrieztu naudu, veiktu garantijas apkalpošanu, remontu vai apmaiņu.
 4. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 5 līdz 15 (no piecām līdz piecpadsmit) darba dienām. Izņēmuma gadījumos, kad Preces tiek nosūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem, kas atrodas citā ES valstī vai, ja rezerves detaļas bojājuma novēršanai neatrodas uz vietas, garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 60 (no četrpadsmit līdz sešdesmit) darba dienām, atkarībā no preces īpašībām. Mēs uzsveram, ka jebkurā gadījumā mēs tiecamies īstenot garantijas procesu pēc iespējas īsākā laika periodā.
 5. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina izdevumus par informāciju, kas atrodas ierīcēs, ko iesniedz garantijas apkalpošanai, kā arī neatlīdzina par šādas informācijas atjaunošanu.
 6. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai gadījumā, ja nav pārkāpti preces ekspluatēšanas noteikumi. Pirms lietot Preci, Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa preces lietošanas instrukciju, ja tāda ir pieejama.
 7. Pēc tam, kad Pārdevējs saņems paziņojumu uz norādīto tālruņa numuru vai e-pastu par izpildītu garantijas apkalpošanu vai remontu, ierīces tiek uzglabātas servisa centrā ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem. Tālāk Pārdevējam ir visas tiesības vairs neuzglabāt preci. Prece var tikt likvidēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja zaudējumiem, kas radušies preces iznīcināšanas rezultātā.
 8. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un nesamazina pircēja (patērētāja) tiesības, kas ir noteiktas tiesību aktos gadījumos, ja ir iegādāta prece vai pakalpojums nepienācīgā kvalitātē. Strīdus par preces kvalitāti, atgriešanu un citiem pirkuma-pārdevuma nosacījumiem risina kārtībā, kas noteikta pirkumu iegādes noteikumos un, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem.
 9. Uz visiem Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar garantiju un remontu, mēs atbildēsim e-pastā serviss@svarupasule.lv vai pa tālruni +371 67388559.
 10. Strīdus starp Pircēju un Pārdevēju risina pārrunu ceļā. Ja Pārdevējs ir atteicies apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt risinājumam, ko piedāvājis Pārdevējs, un atklās, ka ir pārkāptas viņas vai viņa tiesības vai intereses, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju aizsardzības komitejai.


Sliktas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas Prece

 1. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par sliktas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas preci, var to izdarīt servisa centrā vai e-pastā serviss@svarupasaule.lv
 2. Sūdzības iesniegšanas brīdī Pircējam ir jāuzrāda sekojošo informāciju:
  1. Preces pasūtījuma numuru (rēķina numuru);
  2. Jāapraksta/jāuzskaita Preces defekta vai bojājuma pazīmes vai trūkstošās detaļas;
  3. Iesniegt citus pierādījumus (piemēram, Preces fotogrāfiju, defekta vietas fotogrāfiju (ja tas ir mehānisks bojājums, un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfiju, u.c.)
 3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda, kā viņš vēlas, lai tiktu atrisināta pretenzija:
  1. Pārdevējs sapratīgā laikā bez maksas novērš Preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst;
  2. Samainīt Preci pret analoģisku labas kvalitātes preci, ja tikai defekti ir maznozīmīgi vai tos izraisījis Pircējs;
  3. Atteikties no darījuma un atlīdzināt cenu, ko Pircējs samaksājis par Preci, ja sliktas kvalitātes Prece ir ievērojams pasūtījuma pārkāpums.
 4. Pēc pretenzijas izskatīšanas atbildi sniedz 7 (septiņu) dienu laikā. Naudas līdzekļu atgriešanas gadījumā, Pārdevējs atgriež Pircējam naudu par Preci un tās piegādes izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preces, ar atgriešanu saistītos izdevumus atgriež daļēji.


Bojāts sūtījums

 1. Pārbaudiet piegādātā sūtījuma kvalitāti kurjera klātbūtnē. Ja Jūs pamanāt, ka sūtījums ir bojāts, tad:
  1. Paziņojiet par to kurjeram, kurš piegādājis sūtījumu;
  2. Pārbaudiet Preces, kas atrodas iepakojumā, un, ja tās ir bojātas, nofotografējiet bojājumus. Fotogrāfijas būs nepieciešamas preces atgriešanas procedūrai;
  3. Ja iepakojums nav bojāts, Preci nav jāpārbauda kurjera klātbūtnē. Ja Jūs pieņēmāt sūtījumu un parakstījāt dokumentus, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts normālā stāvoklī.